27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Osaka
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN336 (H-P/thông tiết kiệm)
00:05
DAD
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
12.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
21h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
20h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
19h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
18h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DAD
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (B-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
16h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
15h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN336 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
DAD
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
21h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
13.753.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
20h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
13.753.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
19h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
13.753.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DAD
18h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
13.753.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
DAD
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
15h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
16h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.287.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
21h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
20h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
19h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
18h20p
1 điểm dừng
07:20
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN166 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN168 (J-Th/gia linh hoạt)
10:30
DAD
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN172 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
16h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN176 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
15h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN336 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
DAD
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm