65 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
QH
QH151 (Bamboo Eco)
21:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
16:05
DAD
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (W_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (W_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (W_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (W_Eco)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (U_Eco)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (U_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (U_Eco)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (U_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
21:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (T-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (T-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
16:05
DAD
1h10p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
21:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (I-Phổ thông)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm