41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
BL
BL677 (Starter)
10:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:55
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL681 (Starter)
12:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:55
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
18:50
DAD
1h35p
Bay thẳng
20:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (E_Promo)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (E_Promo)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A_Promo)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (A_Promo)
17:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
17:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Z_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
18:50
DAD
1h35p
Bay thẳng
20:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL683 (Starter Base)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (T_Eco)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (V_SBoss)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (V_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
17:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
18:50
DAD
1h35p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm