63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
QH
QH151 (Bamboo Eco)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
17:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Z_Eco)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
13:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (T-P/thông tiết kiệm)
10:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (K-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
18:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
10:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm