102 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ641 (E_Promo)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
10:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:55
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL681 (Starter)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL683 (Starter)
16:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:15
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (A_Promo)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (A_Promo)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ649 (A_Promo)
18:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
20:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (A-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (A-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 677 (Starter-Base)
15:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Z_Eco)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ649 (Z_Eco)
18:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
20:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (T_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (T_Eco)
13:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (V_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (V_SBoss)
13:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ649 (Y_SBoss)
18:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm