55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ629 (J_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (J_Eco)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (J_Eco)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
21:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (I_Eco)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Eco)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (I_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (I_Eco)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (H_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
16:00
DAD
1h20p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
18:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
21:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
21:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (I-Phổ thông)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm