94 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
BL
BL681 (Starter)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
10:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:55
SGN
25.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Eco)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (G-Siêu tiết kiệm)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (G-Siêu tiết kiệm)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (A-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (G-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (A_Promo)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A_Promo)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (A_Promo)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (P-Siêu tiết kiệm)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Z_Eco)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (E-Siêu tiết kiệm)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL683 (Starter)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (S-P/thông linh hoạt)
21:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (S-P/thông linh hoạt)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (T_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (V_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (V_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:55
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (I-Phổ thông)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (J-Th/gia linh hoạt)
21:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm