66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 31/05/2020 (9/4 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
BL
BL679 (Starter)
11:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (W_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (J_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter)
10:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL681 (Starter)
12:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:55
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (B_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (B_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (B_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
18:50
DAD
1h35p
Bay thẳng
20:25
SGN
760.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
SGN
760.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (H-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 147 (H-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 147 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:40
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
18:50
DAD
1h35p
Bay thẳng
20:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
17:25
DAD
1h20p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7121 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7121 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 145 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 147 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm