58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Eco)
14:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 691 (Starter-Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 693 (Starter-Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
480.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (I_Eco)
12:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
570.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (B_Eco)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (H_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (O_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4863 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
09:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
14:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (J-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:00
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 141 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm