73 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
QH
QH151 (Bamboo Eco)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Z_Eco)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Z_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (T-P/thông tiết kiệm)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
19:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
16:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
21:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (I-Phổ thông)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm