50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VN
VN107 (G_promo)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G_promo)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (G_promo)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (G_promo)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (G_promo)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (G_promo)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (G_promo)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (G_promo)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (G_promo)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7139 (G_promo)
14:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (G_promo)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (G_promo)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7117 (G_promo)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (G_promo)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (G_promo)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (G_promo)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (G_promo)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7149 (G_promo)
22:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN147 (G_promo)
22:30
DAD
1h31p
Bay thẳng
00:01
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL691 (Starter-Base)
21:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL693 (Starter-Base)
21:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL673 (Starter-Base)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL677 (Starter-Base)
15:45
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
08:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Z_Eco)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (W_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (W_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
BL
BL685 (Starter-Base)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
280.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (U_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (U_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (U_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
08:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (Y_SBoss)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
19:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm