83 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 10/11/2020 (25/9 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (E_Promo)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (E_Promo)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (E_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (E_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (E_Promo)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (E_Promo)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Z_Eco)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Z_Eco)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Y_SBoss)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Y_SBoss)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm