44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (E_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (E_Promo)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (E_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (E_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (E_Promo)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (A)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (A)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (A)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (A)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (A)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (A)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (A)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (A)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (A)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (A)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (A)
22:30
DAD
1h40p
Bay thẳng
00:10
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Z_Eco)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (E)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Y_SBoss)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm