70 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/11/2020 (1/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (E_Promo)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (E_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (G-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (G-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (G-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (G-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (G-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (G-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (U_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (B_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (I-Phổ thông)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (I-Phổ thông)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 107 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 115 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 119 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm