41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (E_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (E_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (G_promo)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN107 (G_promo)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (G_promo)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (G_promo)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (G_promo)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (G_promo)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (G_promo)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (G_promo)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (G_promo)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (G_promo)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (G_promo)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (G_promo)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (G_promo)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (G_promo)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (G_promo)
22:30
DAD
1h40p
Bay thẳng
00:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (W_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (W_Eco)
12:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:15
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm