79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
VJ
VJ621 (E_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (E_Promo)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (E_Promo)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (E_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (E_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (E_Promo)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (E_Promo)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Z_Eco)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Z_Eco)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Y_SBoss)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Y_SBoss)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm