86 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH171 (Bamboo Eco)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (A_Promo)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (A_Promo)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (A_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (A_Promo)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (A_Promo)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Z_Eco)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Z_Eco)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Plus)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
22:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ653 (Y_SBoss)
20:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ655 (Y_SBoss)
08:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH171 (Bamboo Business)
21:00
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (I-Phổ thông)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm