58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 26/11/2020 (12/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
VJ
VJ621 (A_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (A_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (W_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (L-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (L-P/thông tiết kiệm)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (T_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
1.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (T_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (W_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 133 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:25
SGN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (J-Th/gia linh hoạt)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.499.000 ₫
+10 điểm