60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VJ
VJ621 (A_Promo)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (A_Promo)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (A_Promo)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (A_Promo)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Z_Eco)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Z_Eco)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Z_Eco)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Eco)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (Q-P/thông tiết kiệm)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
07:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ633 (Y_SBoss)
23:35
DAD
22h35p
Bay thẳng
01:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
11:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
22:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
23:45
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
20:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ651 (Y_SBoss)
07:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (I-Phổ thông)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
07:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 131 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 137 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 113 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 117 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 121 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 127 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 135 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm