30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/06/2021 (5/5 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 11/06
thứ bảy, 12/06
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
VJ
VJ621 (I_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (I_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (I_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (I_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (I_Eco)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Eco)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (I_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (I_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (I_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (I_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Deluxe)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (I_Deluxe)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (I_Deluxe)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (I_Deluxe)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (I_Deluxe)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Deluxe)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (I_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (I_Deluxe)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (I_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (I_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (I_Deluxe)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (I_Deluxe)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (I_Deluxe)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (I_Deluxe)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (I_Deluxe)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (I_Deluxe)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (I_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (I_Deluxe)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (I_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm