70 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/06/2021 (8/5 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
VJ
VJ621 (J_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (J_Eco)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Eco)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Eco)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (L-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (J_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Deluxe)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (J_Deluxe)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Deluxe)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Deluxe)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Deluxe)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Deluxe)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Deluxe)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (K-P/thông tiết kiệm)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (K-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (J_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Deluxe)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (J_Deluxe)
17:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Deluxe)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Deluxe)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Deluxe)
22:45
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:10
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Deluxe)
14:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Deluxe)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
07:55
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.919.000 ₫
+10 điểm