95 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/12/2021 (15/11 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 15/12
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
VJ
VJ621 (E1_ECO)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (E1_ECO)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (E1_ECO)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (E1_ECO)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (E1_ECO)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (E1_ECO)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (E1_ECO)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (E1_ECO)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (E1_ECO)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (E1_ECO)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (ECONOMYSAVER)
13:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:35
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (P-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (P-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (P-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (P-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (P-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (P-Siêu tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A1_DLX)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A1_DLX)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A1_DLX)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A1_DLX)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (A1_DLX)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (A1_DLX)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A1_DLX)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A1_DLX)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (A1_DLX)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A1_DLX)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (L-P/thông tiết kiệm)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (L-P/thông tiết kiệm)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (BUSINESSSMART)
13:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (A1_DLX)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A1_DLX)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A1_DLX)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A1_DLX)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (A1_DLX)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (A1_DLX)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A1_DLX)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A1_DLX)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (A1_DLX)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A1_DLX)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (I-Phổ thông)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (I-Phổ thông)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (I-Phổ thông)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (I-Phổ thông)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:55
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm