60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/12/2021 (17/11 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
VN
VN113 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (P-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (P-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (P-Siêu tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (L-P/thông tiết kiệm)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (I-Phổ thông)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (I-Phổ thông)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (I-Phổ thông)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (I-Phổ thông)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (I-Phổ thông)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm