63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/12/2021 (23/11 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
VJ
VJ621 (J_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Eco)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Eco)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Eco)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Eco)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Eco)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Eco)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (J_Eco)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
469.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (L-P/thông tiết kiệm)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (L-P/thông tiết kiệm)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (J_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Deluxe)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Deluxe)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Deluxe)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Deluxe)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Deluxe)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Deluxe)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (J_Deluxe)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (J_Deluxe)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (J_Deluxe)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (J_Deluxe)
07:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:50
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (J_Deluxe)
10:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ635 (J_Deluxe)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Deluxe)
16:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (J_Deluxe)
23:00
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:25
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (J_Deluxe)
20:20
DAD
1h25p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (J_Deluxe)
16:50
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (J_Deluxe)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN113 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
10:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN115 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h25p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:55
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN129 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN135 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN137 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.899.000 ₫
+10 điểm