44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ631 (I_Eco)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (B_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (H_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (H_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (H_Eco)
16:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:40
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (H_Eco)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (K_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (K_Eco)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (K_Eco)
15:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:30
SGN
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (L-P/thông tiết kiệm)
20:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (N_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (S-P/thông linh hoạt)
20:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (S-P/thông linh hoạt)
19:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:40
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
16:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ639 (Y_SBoss)
15:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
23:40
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (I-Phổ thông)
19:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN147 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (C-Th/gia linh hoạt)
20:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:45
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:55
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN147 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm