82 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
49.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
49.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
49.500 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (A-Siêu tiết kiệm)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (A-Siêu tiết kiệm)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (A-Siêu tiết kiệm)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (A-Siêu tiết kiệm)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (A_Promo)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
20:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (P-Siêu tiết kiệm)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Z_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (E-Siêu tiết kiệm)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Eco)
10:25
DAD
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
20:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:20
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
10:25
DAD
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (T_Eco)
13:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (T_Eco)
17:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (T_Deluxe)
13:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (T_Deluxe)
17:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (V_SBoss)
13:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (V_SBoss)
17:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:10
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Y_SBoss)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
20:45
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
10:25
DAD
1h40p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (I-Phổ thông)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
17:25
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN145 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN143 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (J-Th/gia linh hoạt)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm