65 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ643 (Z_Eco)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Z_Eco)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (W_Eco)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
16:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:40
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (W_Eco)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (E-Siêu tiết kiệm)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
20:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:00
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (L-P/thông tiết kiệm)
17:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN105 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
20:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:40
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (W_Eco)
16:15
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ621 (Y_SBoss)
13:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
08:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
10:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
12:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
14:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Y_SBoss)
17:35
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:00
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Y_SBoss)
10:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
22:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
23:25
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Business)
20:25
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:00
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (I-Phổ thông)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (I-Phổ thông)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (I-Phổ thông)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (I-Phổ thông)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (I-Phổ thông)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN131 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN125 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7133 (C-Th/gia linh hoạt)
21:30
DAD
1h30p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:20
SGN
2.929.000 ₫
+10 điểm