89 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ625 (E_Eco)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (E_Eco)
17:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (A-Siêu tiết kiệm)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (A_Promo)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (A_Promo)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (A_Promo)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (A_Promo)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (A_Promo)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (A_Promo)
08:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Eco)
20:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Eco)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Eco)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (A-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (P-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (P-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (P-Siêu tiết kiệm)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Eco)
08:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Z_Eco)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Z_Eco)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Z_Eco)
08:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (A_Deluxe)
17:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Z_Deluxe)
08:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:50
SGN
374.500 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Plus)
20:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH157 (Bamboo Plus)
10:05
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:40
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Plus)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (J_Eco)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (A_Deluxe)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (S-P/thông linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (I-Phổ thông)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ625 (Y_SBoss)
13:05
DAD
1h20p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ631 (Y_SBoss)
08:25
DAD
1h25p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ645 (Y_SBoss)
17:55
DAD
1h25p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ623 (Y_SBoss)
17:10
DAD
1h25p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ643 (Y_SBoss)
21:05
DAD
1h25p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ637 (Y_SBoss)
15:45
DAD
1h25p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ627 (Z_Eco)
07:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
08:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ629 (Z_Eco)
10:30
DAD
1h25p
Bay thẳng
11:55
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ641 (Z_Eco)
22:50
DAD
22h35p
Bay thẳng
00:15
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ647 (Y_SBoss)
08:10
DAD
1h20p
Bay thẳng
09:30
SGN
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH151 (Bamboo Business)
20:55
DAD
1h35p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH153 (Bamboo Business)
14:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
15:50
SGN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (I-Phổ thông)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN109 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
08:30
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN117 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN121 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:30
SGN
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN123 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN133 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN127 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
DAD
1h30p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN141 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
19:40
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN119 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
DAD
1h30p
Bay thẳng
11:20
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7123 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
DAD
1h30p
Bay thẳng
21:10
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7125 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
16:50
SGN
2.909.000 ₫
+10 điểm