22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Đà Nẵng
Cần Thơ
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN1443 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (W_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (W_Eco)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (W_Eco)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
DAD
1h35p
Bay thẳng
09:45
VCA
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
DAD
1h35p
Bay thẳng
09:45
VCA
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
DAD
1h35p
Bay thẳng
09:45
VCA
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (I-Phổ thông)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (I-Phổ thông)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (I-Phổ thông)
08:10
DAD
1h35p
Bay thẳng
09:45
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ701 (Z_Eco)
11:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ707 (W_Eco)
12:10
DAD
1h30p
Bay thẳng
13:40
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ703 (V_SBoss)
16:55
DAD
1h30p
Bay thẳng
18:25
VCA
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ705 (Y_SBoss)
13:20
DAD
1h30p
Bay thẳng
14:50
VCA
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1443 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
DAD
1h35p
Bay thẳng
16:50
VCA
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1441 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DAD
1h35p
Bay thẳng
11:55
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7441 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
DAD
1h35p
Bay thẳng
09:45
VCA
2.429.000 ₫
+10 điểm