18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN7954 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (A-Siêu tiết kiệm)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7954 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:55
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7954 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:55
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7954 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
DLI
1h05p
Bay thẳng
16:00
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm