57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/04/2021 (12/3 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
VJ
VJ406 (E_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (G-Siêu tiết kiệm)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (P-Siêu tiết kiệm)
10:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (P-Siêu tiết kiệm)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Eco)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (A_Eco)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A_Eco)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (A_Eco)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Z_Eco)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (E-Siêu tiết kiệm)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (ECONOMYSAVER)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYSAVER)
20:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (A_Deluxe)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A_Deluxe)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (A_Deluxe)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Z_Deluxe)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (V_SBoss)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (V_SBoss)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (V_SBoss)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (V_SBoss)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (K-P/thông tiết kiệm)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (K-P/thông tiết kiệm)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (K-P/thông tiết kiệm)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (K-P/thông tiết kiệm)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7078 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
DLI
2h00p
Bay thẳng
20:30
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSSMART)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSSMART)
20:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:55
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (I-Phổ thông)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (I-Phổ thông)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (I-Phổ thông)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7078 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
DLI
2h00p
Bay thẳng
20:30
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (C-Th/gia linh hoạt)
21:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
23:35
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (J-Th/gia linh hoạt)
10:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.199.000 ₫
+10 điểm