36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN 1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
6h30p
1 điểm dừng
14:30
HAN
523.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
585.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
585.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (U_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (U_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
15:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
17:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
685.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL768 (Starter Base)
08:00
DLI
6h30p
1 điểm dừng
14:30
HAN
685.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (J_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
755.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
790.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 242 (Starter-Base)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
790.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
855.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
855.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (J_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
15:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
17:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (I-Phổ thông)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Business)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm