44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ412 (J_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (I_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (B_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
1.140.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (K_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (K_Eco)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (K_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (L-P/thông tiết kiệm)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:50
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (K-P/thông tiết kiệm)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (K-P/thông tiết kiệm)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (S-P/thông linh hoạt)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:50
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:50
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:50
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm