40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/09/2021 (25/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 29/08
thứ hai, 30/08
thứ ba, 31/08
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
VJ
VJ402 (E_Eco)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (E_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (E_Eco)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (E_Eco)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (E_Eco)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (P-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (P-Siêu tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (ECONOMYSAVER)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYSAVER)
20:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (A_Deluxe)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A_Deluxe)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (A_Deluxe)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (K-P/thông tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (S_Eco)
09:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:15
HAN
2.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (S_Deluxe)
09:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:15
HAN
2.889.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSSMART)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (V_SBoss)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (V_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (V_SBoss)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (V_SBoss)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (V_SBoss)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (V_SBoss)
09:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:15
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (I-Phổ thông)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSFLEX)
20:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm