14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/06/2021 (24/4 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
VJ
VJ679 (E_Eco)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (W_Eco)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (A_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (W_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ679 (A_Deluxe)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ678 (Y_SBoss)
13:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm