52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/09/2021 (11/8 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
thứ năm, 16/09
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
VJ
VJ361 (E_Eco)
07:00
DLI
50p
Bay thẳng
07:50
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (E_Eco)
21:15
DLI
55p
Bay thẳng
22:10
SGN
39.000 ₫
+10 điểm
VU
VU359 (PROMO1)
15:25
DLI
55p
Bay thẳng
16:20
SGN
46.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (A-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (A-Siêu tiết kiệm)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (A-Siêu tiết kiệm)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (A-Siêu tiết kiệm)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (A-Siêu tiết kiệm)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (A-Siêu tiết kiệm)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1321 (ECONOMYSAVER)
10:50
DLI
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (E-Siêu tiết kiệm)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (E-Siêu tiết kiệm)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ361 (A_Deluxe)
07:00
DLI
50p
Bay thẳng
07:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (A_Deluxe)
21:15
DLI
55p
Bay thẳng
22:10
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (K-P/thông tiết kiệm)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (K-P/thông tiết kiệm)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (K-P/thông tiết kiệm)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (K-P/thông tiết kiệm)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
849.000 ₫
+10 điểm
VU
VU359 (NFLEOW)
15:25
DLI
55p
Bay thẳng
16:20
SGN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1321 (BUSINESSSMART)
10:50
DLI
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ361 (A_Deluxe)
07:00
DLI
50p
Bay thẳng
07:50
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ363 (A_Deluxe)
21:15
DLI
55p
Bay thẳng
22:10
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (I-Phổ thông)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (I-Phổ thông)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (I-Phổ thông)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (I-Phổ thông)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (I-Phổ thông)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (I-Phổ thông)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (I-Phổ thông)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:45
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
DLI
1h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1389 (C-Th/gia linh hoạt)
21:25
DLI
1h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7081 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7389 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
DLI
1h00p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm