21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 21/11/2021 (17/10 âm lịch)
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 18/11
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
VN
VN1381 (P-Siêu tiết kiệm)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (E-Siêu tiết kiệm)
11:55
DLI
55p
Bay thẳng
12:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (E-Siêu tiết kiệm)
21:35
DLI
55p
Bay thẳng
22:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (L-P/thông tiết kiệm)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
DLI
55p
Bay thẳng
12:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (L-P/thông tiết kiệm)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (L-P/thông tiết kiệm)
21:35
DLI
55p
Bay thẳng
22:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
DLI
55p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:35
DLI
55p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (I-Phổ thông)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (I-Phổ thông)
11:55
DLI
55p
Bay thẳng
12:50
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (I-Phổ thông)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (I-Phổ thông)
21:35
DLI
55p
Bay thẳng
22:30
SGN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
DLI
55p
Bay thẳng
09:00
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1383 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
DLI
55p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1387 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
DLI
1h00p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1385 (C-Th/gia linh hoạt)
21:35
DLI
55p
Bay thẳng
22:30
SGN
2.399.000 ₫
+10 điểm