13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN 3131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
12.403.098 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
13.161.366 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (I-Phổ thông)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
32.659.686 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.822.172 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (I-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
35.828.163 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm