12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/06/2020 (22/4 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
VN
VN 30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
9.684.566 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
12.178.674 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (I-Phổ thông)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
31.998.870 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.158.068 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (I-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
35.103.238 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN 36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm