13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 17/06/2020 (26/4 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
VN
VN 30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
9.684.566 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
11.170.418 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
12.178.674 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (U-Siêu tiết kiệm)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
14.752.381 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.158.068 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
32.158.068 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (I-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
35.103.238 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm