15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VN
VN 30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
9.884.565 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
12.403.098 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
13.161.366 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (U-Siêu tiết kiệm)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
13.161.366 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
15.057.036 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (I-Phổ thông)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
32.659.686 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.822.172 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
32.822.172 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (I-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
35.828.163 ₫
+10 điểm
VN
VN 3133 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
FRA
24h50p
2 điểm dừng
11:15
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm
VN
VN 30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm
VN
VN 3131 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
FRA
23h10p
1 điểm dừng
06:15
SGN
64.506.942 ₫
+10 điểm