17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Frankfurt
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VN
VN3133 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN3131 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
12.895.067 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
15.389.174 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (U-Siêu tiết kiệm)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
16.158.633 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
17.883.282 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
17.883.282 ₫
+10 điểm
VN
VN3131 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
17.883.282 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
17.883.282 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (I-Phổ thông)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
31.998.870 ₫
+10 điểm
VN
VN3131 (I-Phổ thông)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
31.998.870 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
32.158.068 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (I-Phổ thông)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
35.103.238 ₫
+10 điểm
VN
VN3133 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
FRA
20h10p
1 điểm dừng
06:35
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN36 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
FRA
20h20p
1 điểm dừng
10:15
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN3131 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
FRA
23h30p
1 điểm dừng
06:35
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm
VN
VN30 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
FRA
16h35p
Bay thẳng
07:10
SGN
63.201.748 ₫
+10 điểm