59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/10/2021 (21/9 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
VJ
VJ771 (E1_ECO)
08:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (G-Siêu tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (G-Siêu tiết kiệm)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (G-Siêu tiết kiệm)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (G-Siêu tiết kiệm)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (G-Siêu tiết kiệm)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (G-Siêu tiết kiệm)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (G-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (G-Siêu tiết kiệm)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (A1_ECO)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (ECONOMYSAVER)
07:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:45
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (A1_DLX)
08:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:00
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (A1_DLX)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (L-P/thông tiết kiệm)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (K-P/thông tiết kiệm)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (K-P/thông tiết kiệm)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (K-P/thông tiết kiệm)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (K-P/thông tiết kiệm)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:15
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (V_SBoss)
15:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:40
CXR
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (Y_SBoss)
08:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:00
CXR
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (I-Phổ thông)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (I-Phổ thông)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (I-Phổ thông)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (I-Phổ thông)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (I-Phổ thông)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (I-Phổ thông)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (I-Phổ thông)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (I-Phổ thông)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1551 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:25
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7549 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:35
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7561 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:20
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7565 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:10
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7567 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:45
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7569 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:15
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (BUSINESSFLEX)
07:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:45
CXR
4.600.000 ₫
+10 điểm