66 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 1573 (P-Siêu tiết kiệm)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (P-Siêu tiết kiệm)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (P-Siêu tiết kiệm)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1573 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (E-Siêu tiết kiệm)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ781 (W_Eco)
13:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:05
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ779 (J_Eco)
09:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:50
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (J_Eco)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL231 (Starter)
13:50
HAN
1h55p
Bay thẳng
15:45
CXR
790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (I_Eco)
15:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:35
CXR
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (I_Eco)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
CXR
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (Bamboo Plus)
09:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:50
CXR
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ785 (B_Eco)
18:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:40
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (Bamboo Plus)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
980.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1415 (Bamboo Plus)
12:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:05
CXR
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1553 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1573 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7553 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL382 (Starter Base)
06:00
HAN
5h30p
1 điểm dừng
11:30
CXR
1.445.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ783 (O_Eco)
17:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1553 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1573 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7553 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1413 (Bamboo Business)
13:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:35
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1417 (Bamboo Business)
09:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:50
CXR
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ773 (Y_SBoss)
15:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
17:35
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ771 (Y_SBoss)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ779 (Y_SBoss)
09:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
10:50
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ775 (Y_SBoss)
12:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:40
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ785 (Y_SBoss)
18:50
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:40
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ783 (Y_SBoss)
17:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
19:30
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ781 (Y_SBoss)
13:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:05
CXR
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1553 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1573 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7553 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1557 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1561 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1563 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1553 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1573 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:40
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1569 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1565 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:10
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7553 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
17:00
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
4.609.000 ₫
+10 điểm