21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/12/2021 (28/11 âm lịch)
Hà Nội
Nha Trang
thứ ba, 28/12
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
thứ hai, 03/01
VN
VN1553 (L-P/thông tiết kiệm)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (L-P/thông tiết kiệm)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
CXR
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (L-P/thông tiết kiệm)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (L-P/thông tiết kiệm)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (K-P/thông tiết kiệm)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1553 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:55
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1557 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1559 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:55
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1561 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
HAN
2h00p
Bay thẳng
13:35
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1563 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h55p
Bay thẳng
13:55
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1567 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
HAN
2h00p
Bay thẳng
18:55
CXR
4.599.000 ₫
+10 điểm