62 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH101 (ECONOMYSAVERMAX)
09:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:45
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E_Eco)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E_Eco)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E_Eco)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Eco)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (E_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7159 (A-Siêu tiết kiệm)
12:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:40
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7159 (E-Siêu tiết kiệm)
12:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:40
DAD
268.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (ECONOMYSAVER)
06:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:05
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (B_Eco)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (A_Deluxe)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A_Deluxe)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Deluxe)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Deluxe)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Z_Deluxe)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Deluxe)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Deluxe)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Deluxe)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7159 (K-P/thông tiết kiệm)
12:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:40
DAD
908.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (B_Deluxe)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:05
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
16:45
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:55
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
08:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
07:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
14:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSSMART)
06:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (BUSINESSSMART)
09:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7159 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:05
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7159 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:05
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:40
DAD
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSFLEX)
19:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:15
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm