43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VJ
VJ507 (E_Promo)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A_Promo)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Promo)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Promo)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Promo)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Promo)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (A_Promo)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (A_Promo)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A_Promo)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Eco)
17:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Eco)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Eco)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL633 (Starter)
06:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Z_Eco)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Z_Eco)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Z_Eco)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Plus)
17:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Plus)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Plus)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
08:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Business)
17:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Business)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Business)
13:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm