104 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/10/2020 (3/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
VJ
VJ545 (E_Promo)
17:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:35
DAD
24.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Promo)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
24.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (E_Eco)
07:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E_Eco)
21:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:05
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (E_Promo)
10:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Eco)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (G-Siêu tiết kiệm)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (G-Siêu tiết kiệm)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (G-Siêu tiết kiệm)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (G-Siêu tiết kiệm)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (G-Siêu tiết kiệm)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (G-Siêu tiết kiệm)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (G-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Eco)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Eco)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH113 (Bamboo Eco)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
17:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Z_Eco)
10:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Z_Eco)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (E-Siêu tiết kiệm)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (E-Siêu tiết kiệm)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Plus)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Plus)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH113 (Bamboo Plus)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH107 (Bamboo Plus)
12:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH109 (Bamboo Plus)
12:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:15
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Plus)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (Bamboo Plus)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (A_Deluxe)
07:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:00
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Deluxe)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Deluxe)
21:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:05
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (A_Deluxe)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
07:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
21:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
17:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
10:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:45
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Business)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Business)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Business)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH113 (Bamboo Business)
05:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
06:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH107 (Bamboo Business)
12:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH109 (Bamboo Business)
12:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:15
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Business)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH127 (Bamboo Business)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN153 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:00
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.329.000 ₫
+10 điểm