61 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VJ
VJ501 (E_Promo)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (E_Promo)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Promo)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Promo)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Promo)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (E_Promo)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (E_Promo)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E_Promo)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Promo)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (G_promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (G_promo)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (G_promo)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (G_promo)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (G_promo)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN173 (G_promo)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (G_promo)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (G_promo)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (G_promo)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (G_promo)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN197 (G_promo)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN199 (G_promo)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Eco)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Z_Eco)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Z_Eco)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Z_Eco)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Eco)
17:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Plus)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Plus)
17:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Plus)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL633 (Starter)
06:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
QH
QH107 (Bamboo Plus)
12:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH109 (Bamboo Plus)
12:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:15
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Plus)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ501 (Y_SBoss)
05:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
13:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
20:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
16:10
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ521 (Y_SBoss)
11:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ525 (Y_SBoss)
12:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:45
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
19:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH105 (Bamboo Business)
20:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH125 (Bamboo Business)
10:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH107 (Bamboo Business)
12:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH109 (Bamboo Business)
12:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
14:15
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Business)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm