30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ503 (A_Promo)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (A_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (A_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (A_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (A_Promo)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (Z_Eco)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (Y_SBoss)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm