58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 181 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 181 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 173 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:55
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm