76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
QH
QH101 (Bamboo Eco)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (E_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (E_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (A-Siêu tiết kiệm)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Plus)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (T-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (A_Deluxe)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Deluxe)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (A_Deluxe)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A_Deluxe)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Deluxe)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Deluxe)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Deluxe)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (A_Deluxe)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (A_Deluxe)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A_Deluxe)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Business)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm