82 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/11/2020 (17/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
VJ
VJ503 (E_Promo)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (E_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (E_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E_Promo)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
10.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Eco)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Eco)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Eco)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
45.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Eco)
16:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:25
DAD
45.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN169 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Plus)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Plus)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Plus)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Plus)
16:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:25
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN169 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (S-P/thông linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN169 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH101 (Bamboo Business)
09:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
11:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (Bamboo Business)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (Bamboo Business)
14:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (Bamboo Business)
16:05
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN161 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN169 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm