32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
21:25
DAD
10.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
1h20p
1 điểm dừng
20:20
DAD
10.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
19:25
DAD
10.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
22:25
DAD
10.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (S-P/thông linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
21:25
DAD
13.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
1 điểm dừng
20:20
DAD
13.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
19:25
DAD
13.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (S-P/thông linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
22:25
DAD
13.012.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
21:25
DAD
25.268.000 ₫
+10 điểm
VN
VN189 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
1 điểm dừng
20:20
DAD
25.268.000 ₫
+10 điểm
VN
VN179 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
19:25
DAD
25.268.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
1 điểm dừng
22:25
DAD
25.268.000 ₫
+10 điểm