79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/11/2020 (20/9 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
VJ
VJ503 (E_Promo)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (E_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (E_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (E_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (E_Promo)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (G-Phổ thông)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (G-Phổ thông)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (G-Phổ thông)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (G-Phổ thông)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (G-Phổ thông)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (G-Phổ thông)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (G-Phổ thông)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (G-Phổ thông)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (G-Phổ thông)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 189 (G-Phổ thông)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (Z_Eco)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (E-Siêu tiết kiệm)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 189 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 189 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 189 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ539 (Y_SBoss)
18:35
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 183 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
21:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 185 (C-Th/gia linh hoạt)
21:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 189 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm