30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 16/11/2020 (2/10 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
VJ
VJ503 (E_Promo)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (E_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (E_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (E_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (E_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (E_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (E_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (E_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (E_Promo)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm