72 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VN
VN 155 (G-Phổ thông)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (G-Phổ thông)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 161 (G-Phổ thông)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (G-Phổ thông)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 169 (G-Phổ thông)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (G-Phổ thông)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (G-Phổ thông)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (G-Phổ thông)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 179 (G-Phổ thông)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (A_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ511 (A_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (A_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (A_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A_Promo)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ511 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 169 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 161 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 169 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 179 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 161 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 169 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 179 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ511 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 161 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 163 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 167 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 169 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 171 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 175 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 177 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 179 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm