30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VJ
VJ503 (A_Promo)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (A_Promo)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (A_Promo)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (A_Promo)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (A_Promo)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (A_Promo)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (A_Promo)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (A_Promo)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (A_Promo)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (A_Promo)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Z_Eco)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Z_Eco)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Z_Eco)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Z_Eco)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Z_Eco)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Z_Eco)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Z_Eco)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Z_Eco)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Z_Eco)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Z_Eco)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ503 (Y_SBoss)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ505 (Y_SBoss)
22:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
23:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ507 (Y_SBoss)
18:55
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ509 (Y_SBoss)
21:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ515 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ517 (Y_SBoss)
10:50
HAN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ519 (Y_SBoss)
17:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ529 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ533 (Y_SBoss)
12:15
HAN
1h20p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ545 (Y_SBoss)
18:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm