46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/02/2022 (8/1 âm lịch)
Hà Nội
Đà Nẵng
thứ bảy, 05/02
chủ nhật, 06/02
thứ hai, 07/02
thứ ba, 08/02
thứ tư, 09/02
thứ năm, 10/02
thứ sáu, 11/02
VN
VN155 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (K-P/thông tiết kiệm)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (K-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (K-P/thông tiết kiệm)
18:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (ECONOMYFLEX)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (ECONOMYFLEX)
11:50
HAN
1h30p
Bay thẳng
13:20
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (ECONOMYFLEX)
19:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:40
DAD
1.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN155 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN159 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
09:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN163 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN167 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN171 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN175 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN177 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN181 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h25p
Bay thẳng
17:45
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN183 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN185 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
HAN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH103 (BUSINESSFLEX)
08:40
HAN
1h20p
Bay thẳng
10:00
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH121 (BUSINESSFLEX)
11:50
HAN
1h30p
Bay thẳng
13:20
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH123 (BUSINESSFLEX)
19:20
HAN
1h20p
Bay thẳng
20:40
DAD
3.600.000 ₫
+10 điểm